BIELA NOC Bratislava

Vladimír Havrilla vytvoril v spolupráci so zbierkou ART FOND prvú emisiu NFT (Non-fungible token) viazanú na výber digitálnych grafík a krátkeho animovaného filmu z obdobia posledných 12 rokov jeho tvorby. NFT je globálnym fenoménom, ktorý umožňuje vďaka zápisu v technológii blockchain identifikovať, prezentovať a obchodovať originál digitálneho diela v online prostredí. Vo svojich víziách o umení, virtuálnej podobe človeka, či premene hmoty v akomsi metafyzickom časo-priestore zúročuje svoje sochárske cítenie a technologickú zručnosť.

 

 

V l a d i m í r  H a v r i l l a (1943) je etablovaný slovenský výtvarník a jeden z priekopníkov umenia nových médií na Slovensku. Od 70. rokov experimentoval s filmom a od konca 90. rokov sa popri klasickej a konceptuálnej maľbe a soche venuje najmä tvorbe digitálnej sochy, grafiky a 3D filmu.

Pôvodne vyštudoval sochárstvo na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (1962-1968), kde v rokoch 1990-93 pôsobil ako docent na oddelení sochárstva. Robil prevažne sochy z polystyrénu, sadry a papiera.V osemdesiatych rokoch tesal do dreva figurálne sochy a na Novom Zélande získal cenu za keramiku (Auckland 1987). Momentálne sa zaujíma aj o vznik sôch pomocou 3D tlačiarní, z rôznych materiálov, od plastu, až po vzácne kovy. Venoval sa aj navrhovaniu fontán a literatúre. Pod pseudonymom Roberta Weinerová publikoval fragment románu Noc a deň. (Svědectví, Paríž, 1984). Naposledy medzinárodne vystavoval v New Yorku v roku 2015.

 

Viac: https://artfond.sk/umelec/vladimir-havrilla/