Manažment

Manažment Art fondu sa skladá zo skúseného tímu odborníkov v oblasti umenia, práva, obchodu a finančníctva.

Sme presvedčení, že budovanie a zhodnocovanie kvalitnej zbierky umenia závisí od hlbokého porozumenia zložitosti trhu s umením v kombinácii so schopnosťou identifikovať, interpretovať
a využívať špecifické investičné príležitosti.

Andrej Zaťko

iniciátor projetku

Ing. Andrej Zaťko je predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Poštovej banky a 365.bank. Do roku 2015 pôsobil v J&T Banke, prvotne v pozícii riaditeľa obchodu pre Českú republiku
a Slovensko, v oboch krajinách viedol privátne bankovníctvo
a neskôr sa stal riaditeľom slovenskej pobočky banky. V oblasti bankovníctva, správy aktív a podielových fondov pôsobí od roku 1997 na Slovensku, v Česku a vo Švajčiarsku. Je vášnivý zberateľ a podporovateľ slovenského súčasného umenia.

"Budovanie umeleckých či historických zbierok a podpora tvoriacich umelcov patria k spoločenskej zodpovednosti úspešných ľudí. Zároveň sú veľmi dobrou príležitosťou ako zhodnotiť svoje finančné prostriedky. Žijeme v časoch, keď hlavne menšie národy potrebujú so svojimi kultúrnymi hodnotami aktívne pracovať a podporovať svoju identitu v kultúrne a spoločensky rozmanitej Európe. Práve preto je dôležité, aby kľúčové diela nezostávali uzavreté v archívoch, ale boli vystavované na domácej pôde. Presne o to sa snažíme
aj v zbierke Art Fond."

Andrej Zaťko

Investment committee

PHDR. KATARÍNA BAJCUROVÁ, CSC. 1957

Vyštudovala odbor veda o výtvarnom umení na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského
v Bratislave. V rokoch 1983 – 1994 pôsobila v Umenovednom ústave, neskôr v Ústave dejín umenia Slovenskej akadémie vied. Od roku 1994 pracuje v Slovenskej národnej galérii, v rokoch 1999 – 2009 vo funkcii generálnej riaditeľky, v súčasnosti ako kurátorka zbierky moderného a súčasného maliarstva. Pôsobí ako znalkyňa v oblasti výtvarného umenia a patrí k popredným odborníkom svojej generácie. V Slovenskej národnej galérii spolupracovala na príprave viacerých kľúčových výstav a katalógov: Šesťdesiate roky v slovenskom výtvarnom umení (1995); Dejiny slovenského výtvarného umenia – 20. storočie (2000); Slovenské vizuálne umenie 1970 – 1985 (2002); Slovenský mýtus (2005) a iné. Publikovala viacero knižných publikácií a kurátorsky pripravila projekty pre Bienále Benátky (1995 – Jozef Jankovič/Koniec jednej paradigmy, 2009 – Roman Ondák/LOOP)
a Bienále São Paulo (2004 – Traja z pekného páru).

„Na tomto výbere sme sa s kolegami zhodli aj preto, že si myslíme, že do dejín slovenského umenia vniesli tie najosobitejšie hodnoty, ktoré ako autentický a originálny prínos fungujú aj v širšom kontexte. Všetci títo autori si svojím umením vydobyli domáce aj zahraničné renomé, priazeň
a ocenenie odbornej verejnosti. Ich diela sa stali súčasťou významných domácich, ale aj svetových galérií, múzeí a súkromných zbierok."

Katarína Bajcurová

PHDR. KATARÍNA RUSNÁKOVÁ, PH.D.(1959)

Vyštudovala odbor veda o výtvarnom umení na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Bola kurátorkou Považskej galérie umenia v Žiline (1990 – 1992), neskôr jej riaditeľkou (1992 – 1997). V rokoch 1999 – 2000 bola riaditeľkou Zbierky moderného a súčasného umenia
v Národnej galérii v Prahe (Veľtrhový palác) a od roku 2003 do 2005 bola vedecko-výskumnou pracovníčkou Inštitútu umenia a vedy na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Od roku 2006 je vedúcou Katedry teórie a dejín umenia Fakulty výtvarných umení na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Kurátorsky pripravila a spolupracovala na viac ako päťdesiatich výstavách doma i v zahraničí, napr. Aspekte/Positionen 50 Jahre Kunst aus Mitteleuropa 1949 – 1999 v Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien (1999). Pôsobila aj ako hlavná kurátorka Stálej expozície umenia 20. a 21. storočia v Národnej galérii v Prahe (2000) a v roku 2001 bola kurátorkou česko-slovenskej expozície na 49. bienále v Benátkach (Ilona Németh/Jiří Surůvka). Pôsobila tiež ako členka medzinárodnej poroty, napr. Ceny Jindřicha Chalupeckého, Praha (2001); Ceny Oskára Čepana, Bratislava (2002, 2004); a je členka Nákupnej komisie SNG v Bratislave. Je nositeľkou Ceny Martina Benku za invenčné kurátorské projekty a výraznú profiláciu výstavnej a zbierkovej činnosti Považskej galérie umenia v Žiline (1994). Je autorkou viacerých knižných publikácií, napr.: V toku pohyblivých obrazov. Antológia textov o elektronickom a digitálnom umení v kontexte vizuálnej kultúry (2005), História a teória mediálneho umenia na Slovensku (2006) a Rozšírené spôsoby diváckej recepcie digitálneho umenia (2011).

"Súbor diel zastúpených v zbierke ponúka zaujímavý pohľad na pluralitu umeleckých prístupov
a spôsobov stvárnenia rozmanitých tém prostredníctvom bohatej škály vizuálnych prejavov, ktoré sú zároveň osobitou reflexiou rôznorodých politických, sociokultúrnych a ekonomických zmien v období viac než piatich desaťročí. Podávajú správu o komplikovanom svete a zároveň sú pre nás dôležitými impulzmi, aby sme mu prostredníctvom vizuálnej metaforiky umeleckých diel lepšie porozumeli."

Katarína Rusnáková

MGR. KRISTÍNA JAROŠOVÁ, M.A., spoluzakladateľka, akvizície a kurátorka zbierky

Mgr. Kristína Jarošová, M. A., vyštudovala teóriu súčasného umenia na Goldsmiths College v Londýne, dejiny moderného a súčasného umenia a biznis umenia na Sotheby’s Institute of Art v Londýne a marketingovú komunikáciu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2009 získala viaceré pracovné skúsenosti, napr. v medzinárodnom aukčnom dome Sotheby’s, v Kunsthalle Bratislava, ako producentka dokumentárneho cyklu MANIFEST.

"Art Fond považujem v našom regióne za jedinečnú platformu, ktorá prepája investičný, zbierkotvorný a osvetový charakter zbierky. Verím, že vďaka expertíze a entuziazmu všetkých spriaznených ľudí sa bude mimoriadne kvalitný a koherentný súbor diel naďalej rozvíjať a presadzovať v domácom i v medzinárodnom prostredí."

Kristína Jarošová